KASKO / KASKO salidzinājums

Kasko apdrošināšanas atšķirība starp kompānijām

Ja jums nav pietiekami daudz laika, lai dotos pie apdrošināšanas brokera un uzzinātu būtiskākās apdrošināšanas polišu seguma atšķirības, tad šī informācija domāta tieši Jums. Pirmkārt varat iepazīties ar mūsu gatavotu aprakstu un obligāti sekojiet līdzi forumam, kur katra apdrošināšanas kompānija prezentē savu produktu un sniedz dziļāku izklāstu tieši par savu Kasko produktu. Mēģināsim salīdzināt svarīgākās apdrošināšanas kompāniju priekšrocības un trūkumus.

Visām apdrošināšanas kompānijām standarta polisē ir iekļauti šādi pamatriski:

 • sadursme ar transportlīdzekli;
 • sadursme ar šķērsli;
 • kustībā esoša transportlīdzekļa apgāšanās un krišana;
 • nogrimšana un/vai ielūšana ledū, ja tā ir tiešā cēloņsakarībā ar CSNg;
 • uzbraukšana gājējam vai dzīvniekam;
 • ugunsgrēks;
 • eksplozija;
 • dabas stihijas;
 • krītošu priekšmetu iedarbība;
 • trešo personu prettiesiska rīcība;
 • transportēšana;
 • zādzība;
 • laupīšana.

Neskatoties uz to, ka visas apdrošināšanas kompānijas savās polisēs iekļauj šos riskus, tomēr der pievērst uzmanību atšķirībām.

 

TRANSPORTĒŠANAS IZMAKSAS

Transportēšanas izdevumi, kas radušies pēc apdrošināšanas gadījuma un saistīti ar bojātā transportlīdzekļa glābšanas darbiem un nogādāšanu no negadījuma vietas līdz tuvākai remonta vietai vai apsargātai teritorijai.

 • Balta AAS– atlīdzina izmaksas, nepārsniedzot 5% np apdrošinājuma summas par katru apdrošināšanas gadījumu.
 • Baltijas Apdrošināšanas nams ASS - evakuāciju skaits Latvijā nav ierobežots. Ārpus Latvijas robežām izmaksu limits vienam evakuācijas gadījumam ir EUR 300,-.
 • Baltikums ASS - atlidzina izmaksas nepārsniedzot 5% no apdrošinājuma summas par katru apdrošināšanas gadījumu, bet ne vairāk kā EUR 1500,-.
 • Compensa -
 • Ergo Latvija ASS - līdz apdrošinājuma ņēmēja norādītajam vai tuvākajam remonta uzņemumam vai apsargājamai stāvvietai apdrošināšanas polisē norādīto transportēšanas limitu robežās. Transportlīdzeklis tā garantijas laikā tiek transportēts līdz tuvākajam dīlera servisam bez limitu ierobežojumiem.
 • Gjensidige Baltic ASS - LR atlīdzina līdz EUR 200,-, pārējā līguma darbības teritorijā līdz EUR 500,-.
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle - sedz transportesanas izmaksas līdz tuvakajai remota vietai. Ārpus LR teritorijas, tiek segtas izmaksas līdz EUR 700,-.
 • Seesam Latvia ASS - transportlīdzekļiem līdz 3,5 tonnām noteikts limits EUR 500,-, bet transportlīdzekļiem virs 4,5 tonnām limits EUR 500,-.

ZĀDZĪBA

Ja pēc transportlīdzekļa zādzības, nevar uzrādīt transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, aizdedzes atslēgas un pretaizdzīšanas sistēmu vadības ierīces (izņemot, ja zādzība ir notikusi, nozogot augstākminētās lietas no slēgtām telpām un policija apstiprina šo faktu).

 • Balta AAS – apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 50% apmērā.
 • Baltijas Apdrošināšanas nams ASS - apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 50% apmērā, ja nespēj uzrādīt vienu no augstākminētajām lietām, bet ja vairākas - apdrošinātājs atlīdzību neizmaksā.
 • Baltikums ASS - apdrošinātājs atlīdzību neizmaksā. Tomēr, ja augstākminētās lietas ir nozagtas no aizslēgtas telpas, to uzlaužot un ir redzamas uzlaušanas pazīmes, kā arī par minēto noziedzīgo nodarījumu ir paziņots kompetentai iestādei un ir uzsākts kriminālprocess, apdrošinātajs izmakaksā atlīdzību 50% apmērā.
 • Compensa - apdrošinātājs tiesīgs samazināt atlīdzību līdz 50%.
 • Ergo Latvija ASS - apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 50% apmērā.
 • Gjensidige Baltic ASS - apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 50% apmērā.
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle - apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 50% apmērā, js nrvr uzrādīt registrācijas apliecību.
 • Seesam Latvia ASS - apdrošinātājs atlīdzību neizmaksā.

 

Ja transportlidzekļa izmantošana ir plašāka, nekā apdrošināšanas pieteikumā norādīts attiecībā uz tiesīgo lietotāju personu loku, kā arī gadījumos, ja transportlīdzekļa vadītāja attiecīgās kategorijas vadītāja stažs ir mazāks par diviem gadiem un tas nav norādits apdrošināšanas ligumā.

 • Balta AAS – apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt apdrošināšanas atlidzību par 20%.
 • Baltijas Apdrošināšanas nams ASS - apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt apdrošināšanas atlidzību par 20%, bet ne mazāk par LS 200,-.
 • Baltikums ASS - apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt apdrošināšanas atlidzību par 30%.
 • Compensa - apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt apdrošināšanas atlidzību par 20%, bet ne mazāk kā par EUR 140,-.
 • Ergo Latvija ASS - atlīdzina 50% no aprēķinātās apdrošināšanas atlīdzības, atskaitot apdrošināšanas polisē notikto pašrisku. ja polisē nav norādits, ka transportlīdzekli lietos persona jaunāka par 28 gadiem (ieskaitot) un, iestājoties satiksmes negadijuma riskam, apdrošināto transportlīdzekli ir vadījusi persona, kas jaunāka par 28 gadiem, apdrošinātajs atlīdzina 80% no aprēķinātās atlīdzības, atskaitot apdrošināšanas polisē noteikto pašriksu.
 • Gjensidige Baltic ASS - apdrošinātājs ir tiesīgs samazināt apdrošināšanas atlidzību par 20%, bet ne mazāk kā EUR 150,-.
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle - pašrisks tiek piemērots divkāršā apmērā.
 • Seesam Latvia ASS - pašrisks tiek piemērots divkāršā apmērā.

Paša risks bojājumu gadījumam – Paša risks ir naudas summa izteikta procentos vai naudas vienībā, kura tiek ieturēta no apdrošināšanas atlīdzības. Ja pašrisks pirmajā reizē ir EUR 0,-, tad katram nākamajam apdrošināšanas gadijumam, pašrisks mainīsies.

 • Balta AAS– otrajā un turpmākajos apdrošināšanas gadījumos pašrisks bojājumiem tiek piemērots EUR 140,-.
 • Baltijas Apdrošināšanas nams ASS - iestājoties otrajam un trešajam apdrošināšanas gadijumam, pašrisks tiek piemērots EUR 150,- apmērā, bet iestājoties ceturtajam un piektajam -  EUR 425,-.
 • Baltikums ASS - otrajā un turpmākajos apdrošināšanas gadījumos apdrošināšanas līguma darbības laikā minimālais pašrisks bojājumiem tiek piemērots EUR 150,- apmērā.
 • Compensa - ja pašrisks ir mazāks par EUR 140,-, tad otrajam un nākamajiem gadijumiem tiek piemērots pašrisks EUR 140,-.
 • Ergo Latvija ASS - katram nākamajam apdrošināšanas gadījumam var izvēlēties pašrisku EUR -,- vai EUR 99,-, vai EUR 140,-.
 • Gjensidige Baltic ASS - otrajā un turpmākajos apdrošināšanas gadījumos pašrisks bojājumiem tiek piemērots EUR 150,- apmērā.
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle - iestājoties otrajam un nākamajiem apdrošinšanas gadijumiem pašrisks tiek pimērots EUR 140,- apmērā.
 • Seesam Latvia ASS - iestājoties otrajam un nākamajiem apdrošinšanas gadijumiem pašrisks tiek pimērots EUR 140,- apmērā.

Apdrošināšanas atlīdzības apmērs, kādu iespējams saņemt, ja iestājies automašīnas bojājumu gadījums, bet tas netika reģistrēts atbilstošajās instancēs (Kārtības policijā, Ceļu policijā, Pašvaldības policijā, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā u.c.).

 • Balta AAS– atlīdzība par šādiem bojājumiem polises darbības laikā nevar pārsniegt EUR 1500,-.
 • Baltijas Apdrošināšanas nams ASS - atlīdzība par šādiem bojājumiem  nevar pārsniegt LS 600,-.
 • Baltikums ASS -
 • Compensa - izmaksā apdrošināšanas atlīdzibu, nepārsniedzot limitu EUR 1000,-.
 • Ergo Latvija ASS - tiek segti zaudējumi par transportlīdzekļa apzagšanu līdz EUR 500,- vienu reizi līguma darbības laikā. Apdrošināšanas gadījumā tiek piemērots pašrisks bojājumiem.
 • Gjensidige Baltic ASS - var pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību par vienu gadījumu, atlīdziba nevar pārsniegt EUR 1500,-.
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle - nav atrunāts.
 • Seesam Latvia ASS -

Lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

Lēmums tiek pieņemts no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas un izmaksa tiek veikta pēc lēmuma pieņemšanas.

 • Balta AAS – lēmumu pieņem 7 darba dienu laikā. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu bojājumu un zudumu gadījumā veic 3 darba dienu laikā. Zādzības un bojāejas gadījumā - 7 darba dienu laikā, bet ne ātrāk kā pēc iena mēneša no atlīdzības pieteikuma saņemšanas dienas.
 • Baltijas Apdrošināšanas nams ASS - lēmumu pieņem 2 darba dienu laikā, ja apdrošināšanas atlīdzība nepārsniedz LS 100,-, 5 darba dienu laikā, jaa apdrošināšanas atlīdzība pārsniedz LS 1000,-. Aprošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 7 darba dienu laikā.
 • Baltikums ASS - lēums tiek pieņemts 5 darba dienu laikā. Apdrošināsanas atlīdzība tiek izmaksāta 10 darba dienu laikā.
 • Compensa - lemumu pieņem 5 darba dienu laikā, zādzības vai laupīšanas gadījum,a - 21 darba dienu laikā. Atlīdzibu izmaksā 5 darba dienu laikā.
 • Ergo Latvija ASS - lēmums tiek pieņemts 5 darba dienu laikā, zādzības un laupīšanas gadijumā - 30 darba dienu laikā.
 • Gjensidige Baltic ASS - transportlidzekļa zādzibas vai laupīšanas gadijumā lēmumu pieņem 1 mēneša laikā pēc apdrošināšanas gadijuma pieteikuma saņemšanas, bet ne vēlāk ka 7 darba dienu laikā, pārējos gadījumos - 7 darba dienu laikā.
 • If P&C Insurance AS Latvijas filiāle - lēmumu pieņem 7 darba dienu laikā. Atlīdzibu izmaksā 10 darba dienu laikā.
 • Seesam Latvia ASS - atlīdzību izmaksā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Ja esat pienācīgi izvērtējuši iespējamo risku iestāšanos un esat izvēlējušies sev piemērotāko Kasko apdrošināšanas polisi, tad tomēr ir vēl ir dažas nianses, kurām obligāti būtu jāpievērš liela uzmanība.

Lai Kasko polise pilnvērtīgi nodrošinātu savu segumu,  transportlīdzeklis ir jāapdrošina pareizā vērtībā. Jūsu transportlīdzeklim jābūt apdrošinātam reālā tirgus vērtība vai ar nelielu nobīdi, pretējā gadījumā var būt „virsapdrošināšana” vai „zemapdrošināšana”:

 • Zemapdrošināšana – ja jūsu transporta līdzeklis ir apdrošināts zemāk par tirgus vērtību, tad iestājoties apdrošināšanas gadījumam apdrošināšanas atlīdzība var tikt samazināt. Apdrošināšanas atlīdzība tiek rēķināta proporcionāli starpībai starp transporta līdzekļa faktisko vērtību un apdrošinājuma summu.
 • Virsapdrošināšana – ja transporta līdzeklis tiek apdrošināts augstāk par tirgus vērtību, tad zādzības gadījumā tiek uzskatīts ka transporta līdzeklis ir apdrošināts faktiskajā vērtībā uz zādzības brīdi.