Nekustamā īpašuma apdrošināšana / Kas ir īpašuma apdrošināšana?

 

Ar īpašuma apdrošināšanu tiek saprasta fiziskām un juridiskām personām piederoša nekustamā īpašuma vai mantas apdrošināšana. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta kā kompensācija par nodarītajiem zaudējumiem, vai īpašums tiek atjaunots iepriekšējā stāvoklī.


Nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies dažādu ārējo risku rezultātā:

 • ugunsgrēks, eksplozija, zibens spēriens;
 • vētra, krusa, sniega un ledus smagums, zemestrīce;
 • šķidruma vai tvaika noplūdes riski;
 • trešo personu prettiesiska rīcība, zādzība, laupīšana;
 • mehānisku transporta līdzekļu iedarbība.


Ar šo veidu ir iespējams apdrošināt praktiski visus īpašuma veidus:

 • ēkas, būves, hidrotehniskās celtnes un to komunikācijas;
 • telpu iekšējo apdari;
 • preces, produkciju, izejvielas, iekārtas;
 • tehnoloģiskās iekārtas, biroja aprīkojumu, inventāru;
 • stiklojumu - skatlogus, virsmas, vitrāžas.

 

Ar īpašuma polisi parasti tiek apdrošināts:

 • nekustamais īpašums (dzīvoklis, privātmāja, ēka, biroji, ražošanas un tirdzniecības telpas, noliktavas, ārējie tīkli, komunikācijas utt.);
 • kustamais īpašums (mēbeles, elektriskā sadzīves tehnika, iekārtas, izejvielas un materiāli, gatavā produkcija noliktavās un tirdzniecības zālēs, biroju tehnika, biroju mēbeles utt.).

 

Izņēmumi, gadījumi, kad Apdrošinātājs atlīdzību neizmaksā:

 • kodolsprādziena, radiācijas vai radioaktīvā piesārņojuma iedarbības rezultātā;
 • karadarbības, masu nemieru, streiku, valsts un pašvaldību pieņemto aktu un veikto darbību rezultātā;
 • vides piesārņojuma rezultātā;
 • neievērojot normatīvos aktos noteiktās prasības attiecībā uz eksploziju vai uguns drošību, ekspluatācijas un būvniecības normām
 • telpās iekļūstot nokrišņiem vai notekūdeņiem ēku, būvju konstrukciju nolietošanās, nepilnību vai nekvalitatīvi veiktu būvniecības vai remontdarbu dēļ;

 

Cik maksā īpašuma apdrošināšanas polise?

Polises cenu veido vairāki faktori:

 • pašrisks - zaudējuma apmērks, ko, notikot apdrošināšanas gadījumam, jus esat apņēmies segt pats (jo lielaks pašrisks, jo lētāka polise);
 • īpašuma platība, vērtība, tehniskais stāvoklis un atrašanās vieta;
 • ēkas konstrukcija - koka, mūra vai cit veida;
 • iekšējās apdares veids - cik kvalitatīvs tas ir;
 • īpašumā uzstādītās drošības iekārtas – dūmu detektori, apsardzes sistēmas u.c.